Klantenservice

Artikel 1 - Identiteit onderneming

Brazzle-up!
't Woudt 13 in Schipluiden
E-mailadres: contact@brazzle.nl
KvK-nummer: 90873491
Btw-identificatienummer: NL865481829B01

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Brazzle-up! en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ons en jou als consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden aan jou als consument beschikbaar worden gesteld. Als je dit wenst kunnen wij de algemene voorwaarden kosteloos naar je toesturen. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op onze website. Voordat de overeenkomst wordt gesloten verwijzen wij naar de plek waar je deze kunt vinden. Dit gebeurt tijdens het bestelproces.

Als naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, kun jij je als consument steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor jou het meest gunstig is.

Artikel 3 - Het aanbod

Ons aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Onze foto's zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

Indien een aanbod van ons een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons als ondernemer niet.

Artikel 4 - De overeenkomst

1. Onze overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door jou als consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Als jij het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard, bevestigt Brazzle-up! langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons is bevestigd, kan jij de overeenkomst ontbinden.

3. Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen voor een veilige web- en betaalomgeving.

4. Wij kunnen als ondernemer ons - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of jij als consument aan je betalingsverplichting kan voldoen. Ook van feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Brazzle-up! op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Brazzle-up! zal uiterlijk bij levering van het product jou als consument de volgende informatie, meesturen:

het adres van Brazzle-up! waar je met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop je van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 5 - Herroepingsrecht

Je kunt als consument onze overeenkomst van de aankoop van een product ontbinden. Doe dit binnen 14 dagen. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven maar deze mogen wij wel aan je vragen. Je bent niet verplicht om je reden met ons te delen.

Deze bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag nadat je ons product hebt ontvangen, of:

a. als je in dezelfde bestelling meerdere producten hebt besteld: de dag waarop je het laatste product hebt ontvangen. Brazzle-up! mag een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen: de dag waarop je de laatste zending hebt ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Als wij jou als consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet hebben verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd van 14 dagen. Indien wij jou alsnog eerder informeren, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop je de informatie hebt ontvangen.

Artikel 6 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd moet je als consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen.

Je bent als consument alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan is zoals hiervoor beschreven. Je bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Brazzle-up! je niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 7 - Uitoefening herroepingsrecht door de consument en kosten

1. Als je als consument gebruik maakt van je herroepingsrecht, meld je dit binnen de bedenktermijn door middel van het sturen van een e-mail naar contact@brazzle.nl.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zend je het product aan ons terug. Je hebt als consument de terugzendtermijn in acht genomen als je het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. Je zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en als mogelijk in originele staat en verpakking. Hiervoor ontvang je instructies van ons.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou als consument.

5. Als consument draag jij de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product..

6. Als je gebruikmaakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Na ontvangst van je retourmelding ontvang je van ons een ontvangstbevestiging. Brazzle-up! vergoedt jouw betaling exclusief eventuele leveringskosten.

Binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product maken wij het bedrag aan je over. Hiervoor gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat je gebruikte als bij de aankoop. Tenzij je instemt met een andere methode. De terugbetaling is natuurlijk kosteloos.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

Brazzle-up! kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht. Producten die wij volgens jouw specificaties hebben vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van jou, kunnen niet retour worden genomen.

Artikel 10 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan Brazzle-up! producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Brazzle-up! dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. Brazzle-up! staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.

2. Een door Brazzle-up!, onze toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt niet de wettelijke rechten en vorderingen die jij op grond van de overeenkomst tegenover ons kan doen gelden indien wij zijn tekortgeschoten in de nakoming van ons deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Brazzle-up!, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan jouw als consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12 - Levering en uitvoering

Wij zullen zorgvuldig omgaan met de ontvangst van jouw bestelling en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Wij zullen de bestelling versturen naar het adres dat je aan ons kenbaar hebt gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 is vermeld, zullen wij geaccepteerde bestellingen snel en uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Tenzij een andere leveringstermijn met jou is overeengekomen.

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt je hiervan uiterlijk 30 dagen nadat je de bestelling plaatste een bericht van ons. Je kunt in dat geval de overeenkomst zonder kosten ontbinden. Na deze ontbinding conform het zullen wij het betaalde bedrag voor de producten direct terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij ons tot het moment van bezorging aan jou of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door jou als consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

2. Bij de verkoop van producten aan jou mag je in algemene voorwaarden niet verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan je geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. Jij hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden.

4. Indien jij als consument niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoet, is deze, nadat je door ons bent gewezen op de te late betaling en wij je een termijn van 14 dagen hebben gegund om alsnog aan je betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Brazzle-up! gerechtigd de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Brazzle-up! kan ten voordele van jou als consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 14 - Klachtenregeling

Brazzle-up! doet er alles aan om jou tevreden te maken. Het kan gebeuren dat je een klacht hebt. Laat ons dit dan weten zodat wij met jou op zoek kunnen naar een oplossing. Zie onze klachtenprocedure bij 'klachten' op onze klantenservice pagina. Wij hebben jouw klacht volgens deze procedure.

De procedure komt op het volgende neer:

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat jij als consument de gebreken hebt geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend.

2. Wij behandelen jouw klacht binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum dat wij de ontvangst van jouw klacht hebben gemeld. Als jouw klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen een indicatie gegeven wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Jij dient ons 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Brazzle-up! en jou als consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.