Klantenservice

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze verkoopservice en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze website verzamelen. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten diensten van onze webshop.

De ingangsdatum van dit privacybeleid is 1 november 2023. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van eventuele voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij deze gegevens tegen misbruik beschermen. Tot slot beschrijven wij jouw rechten. 

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. Je vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid. 

Over de gegevensverwerking
Hieronder kun je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 

Webwinkelsoftware 
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Mijndomein. Persoonsgegevens die je vanwege onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Mijndomein heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Mijndomein is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Mijndomein maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. 

Doel van de gegevensverwerking 
Wij gebruiken je gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij jou hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. 

Automatisch verzamelde gegevens 
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel om onze dienstverlening verder te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 
In voorkomende gevallen kan Brazzle-up! op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens vanwege fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen.

Bewaartermijnen 
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. 

Beveiliging
Om te voorkomen dat persoonsgegevens worden beschadigd, verloren gaan of onrechtmatig worden verwerkt, zijn er verschillende passende organisatorische en technische maatregelen genomen. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige stand van de techniek en de ermee samenhangende kosten.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en beveiligingen kan het voorkomen dat er bij de verwerking van persoonsgegevens een datalek ontstaat. Brazzle-up! maakt een onderscheid tussen een beveiligingsincident, een datalek en kwetsbaarheid (vermoeden van een datalek). In alle gevallen moet dit door de ontdekker direct gemeld worden via contact@brazzle.nl. Daarbij kan worden aangegeven welke maatregelen al zijn getroffen om de (mogelijke) schade door de inbreuk te beperken c.q. te voorkomen. Tevens verwachten wij van de ontdekker dat die geen misbruik zal maken van de situatie, bijvoorbeeld in geval van kwetsbaarheid. 

Wij maken aan de hand van vastgestelde criteria een inschatting van het risico van de inbreuk op de rechten van de betrokkenen en zal aan de hand daarvan verdere stappen ondernemen, zoals bijvoorbeeld het melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Jouw rechten 
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij afschriften en kopieën van je gegevens alleen naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. Dit doen wij om misbruik van je gegevens te voorkomen. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres wenst te ontvangen, zullen wij je vragen om je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Dit zijn jouw andere rechten:

Inzagerecht 
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens.  

Rectificatierecht 
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou of naar jou herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

Recht op beperking van de verwerking 
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jou of naar jou herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt. 

Recht op overdraagbaarheid 
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou of naar jou herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. 

Recht van bezwaar en overige rechten 
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Brazzle-up! Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling. Is jouw bezwaar gegrond? Dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken. 

Cookies
Deze website maakt gebruik van 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst om de website te laten functioneren, de website te helpen analyseren om onze dienstverlening te verbeteren of voor marketing doeleinden.
Voor een goede werking van onze websites maakt Brazzle-up! gebruik van functionele en analytische cookies. Zie voor meer informatie de uitgebreide toelichting bij klantenservice, cookies. 

Wijzigingen in het privacybeleid 
Wij behouden altijd het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je de meest recente versie. 


Brazzle-up!

Contactpersoon privacy
Martine Otterspeer
Tel. nr. 06-55715250
contact@brazzle.nl