Klantenservice

Dit is de disclaimer van Brazzle-up! In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemmingvan ons is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Brazzle-up!

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract danwel overeenkomst met ons te mogen claimen of te veronderstellen. Westreven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks dezeinspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en ofonjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.Wij behouden ons het recht voor om onze producten en informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.